Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bloemen duizendschoon / Duizendschoon: “Evelien Dendauw”, eenmanszaak die gevestigd is te Vijfwegenstraat 64, 8870 Izegem, telefoonnummer: 051 62 83 18, e-mailadres: info{at}bloemenduizendschoon.be, ondernemingsnummer: BTW BE 0828.970.710.
2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling bij Duizendschoon plaatst.
3. Overeenkomst: een overeenkomst met betrekking tot aankoop of bestelling van een goed of dienst.

Artikel 2: Algemeen
1. De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten tussen “Duizendschoon” en Klant en zijn van toepassing op de totstandkoming ervan.
2. “Duizendschoon” is gerechtigd om de prijzen of Algemene Voorwaarden zonder voorafgaand bericht te wijzigen en dit met onmiddellijke ingang.
3. Een overeenkomst tussen “Duizendschoon” is enkel bindend wanneer er telefonisch, mondeling, schriftelijk of elektronisch bevestiging is gebeurd door “Duizendschoon”.

Artikel 3: Aanbiedingen, aanbod en aanvaarding
1. Aanbiedingen van “Duizenschoon” zijn steeds vrijblijvend en kunnen zonder afwijkingen worden aanvaard.
2. De Klant is verplicht de bestelling voor plaatsing op juistheid en volledigheid te controleren.
3. Overeenkomsten zullen pas uitgevoerd worden na aanvaarding en goedkeuring ervan door middel van een bevestiging.
4, Het kan voorkomen dat producten, die online verkocht worden, onverhoopt, op moment van aankoop door de Klant, niet in voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn. “Duizendschoon” dient de Klant hiervan in kennis te stellen. “ Duizenschoon ” kan een alternatief voorstel geven aan de Klant of dat gedeelte van de bestelling annuleren.

Artikel 4: Annulering en uitstel
1. Gehele of gedeeltelijke kosteloze annulering kan alleen maar geschieden tot 5 werkdagen voor uitvoering van de overeenkomst. Bij niet-tijdige annulering kan “Duizenschoon” het volledige overeengekomen tarief voor het geannuleerde deel in rekening brengen bij de Klant. Overeenkomsten die binnen de 5 dagen na overeenkomst dienen uitgevoerd te worden, hebben geen recht op kosteloze annulering.
2. De Klant mag een dienst opschuiven of uitstellen tot 5 werkdagen voor levering of afhaling van de bestelling.
3. Florist “ Duizenschoon ” behoudt altijd het recht om een Overeenkomst niet uit te voeren en (gedeeltelijk) te annuleren. “ Duizenschoon ” dient de Klant hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 5: Rekening en betaling
1. Iedere Overeenkomst wordt door “ Duizenschoon ” afzonderlijk verrekend aan Klant, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
2. Elke Overeenkomst is een overeenkomst met betalingsverplichting, waar geen uitzondering op gemaakt wordt.
3. Bloemenatelier “ Duizenschoon ” is gerechtigd (verdere) elke overeenkomst op te schorten, indien betalingsachterstand is ontstaan uit reeds uitgevoerde opdrachten of indien er nog geen betaling ontvangen is van de bestelling. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn. Deze termijn loopt te allen tijde af op de eenendertigste (31ste) dag na aankoopdatum. In geval van niet betaling op de vervaldag word een schuldvordering van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 10%, met een minimum van twintig euro (20 EUR) en met een interest van 10% per maand, die aangerekend wordt vanaf de vervaldag. Onkosten die gemaakt worden ten gevolge van niet betaling worden tevens aangerekend.
5. Kortingscodes zijn alleen geldig voor bestellingen die online gebeuren.

Artikel 6: Levering
1. “ Duizenschoon ” kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer de levering niet kan geschieden volgens de overeengekomen termijn of wanneer bestelling niet kon geleverd worden doordat er niemand de bestelling in ontvangst kon nemen.
2. “ Duizenschoon ” kan geen exacte leveringstijdstippen garanderen alhoewel ze deze naar goed vermogen gerespecteerd worden.

Artikel 7: Overmacht
1. “ Duizenschoon ” kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer de website door overmacht niet bereikbaar is, dit geldt voor alle termijnen van onbereikbaarheid.
2. “ Duizenschoon ” kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer de levering niet kan geschieden volgens de overeengekomen termijn door overmacht.
3. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: stroomstoringen, netwerkstoringen, hardware- of softwarestoringen, pannes (technisch en transport), andere onvoorziene problemen van technische aard bij “ Duizenschoon ”.

Artikel 8: Rechten en aansprakelijkheid
1. “ Duizenschoon ” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
a. fouten in de gegevens dat door de Klant ter hand is gesteld;
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
c. fouten in de tekst/gegevens.
2. De Klant is volledig aansprakelijk voor het doorgegeven tekstmateriaal.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen
Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Alle geschillen worden behandeld bij rechtbank van koophandel te Leuven.

Artikel 10: Herroepingsrecht
Voor alles wat u op afstand (dus via internet, telefoon of post), koopt geldt een herroepingsrecht. Dat is een ‘afkoelingsperiode’ van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van levering van goederen, waarbinnen u het recht heeft om de koop ongedaan te maken, dit zonder opgaaf van redenen en zonder bijkomende kosten (uitgezonderd de retourkosten die ten laste van de Klant vallen). Deze wetgeving kan men terugvinden in boek VI van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER).

1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op een Overeenkomst bij aankoop of bestelling van bloemen en planten aangezien het dan om bederfelijke en (meestal) op maat gemaakte producten gaat met een beperkte houdbaarheid.
2. Het herroepingsrecht is echter wel van toepassing op een Overeenkomst bij aankoop of bestelling van potterie en glaswerk. Het herroepingsrecht vervalt echter wanneer glaswerk of potterie onherroepelijk vermengd zijn met bloemen of planten aangezien het dan om op maat gemaakte producten gaat.
3. Bij een geldige aanspraak van het herroepingsrecht, behoudt “ Duizenschoon ” het recht om kosten in rekening te brengen, ten laste van de Klant. Het gaat hier dan om retourkosten om een goed te retourneren aan “ Duizenschoon ” of kosten inzake waardevermindering. Wanneer “ Duizenschoon ” vaststelt dat de Klant zijn producten meer gebruikt heeft dan nodig om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen, is de Klant aansprakelijk voor deze waardevermindering, dit met een minimum van 25% en een maximum van 100% op de waarde van dat goed.
4. Wanneer de Klant aanspraak wenst de maken op het herroepingsrecht, schriftelijk of per mail door te sturen naar “ Duizenschoon ”, gebruik makend van de contactinformatie die terug te vinden is op de contactpagina.

Indien u wenst om dit schriftelijk in te vullen kan dit door het formulier te downloaden en in te vullen Herroepings Formulier.

Laatste herziening gebeurde op 18 oktober 2021.

Call Now Button